Menu

Historické opevnění

Domažlice nepatří k těm městům, které návštěvníky upoutají dobře dochovanými městskými hradbami a baštami, ty zde bohužel byly zbořeny již na přelomu 18. a 19. století. Přesto však se z městského opevnění, jehož podobu známe ze starých vyobrazení, dochovaly významné části, které svědčí o jeho důmyslnosti a rozsahu. Nejstarší hradba doplněná dvěma desítkami půlkruhových věží a zavodněnými příkopy byla vybudována již v 60. letech 13. století za vlády Přemysla Otakara II., kdy se Domažlice stávají královským městem. V průběhu 15. a 16. století je opevnění rozšířeno o věnec parkánových hradeb s hranolovými baštami a další zemní opevnění. Zbytky hradeb se dosud nacházejí na dvorcích městských domů a v blízkosti Chodského hradu.

Součástí opevnění se staly od samého počátku čtyři brány, které byly rovněž zdokonalovány a rozšířeny o opevněná předbraní. Dvě z bran zanikly již v 1. polovině 19. století. Dolejší brána a tzv. branka se udržely dodnes. Především Dolejší brána je významným symbolem města i jeho dávné historie. Její stavbou prochází průjezd opatřený na obou stranách původním kamenným ostěním. Zachována jsou též vyšší patra brány a krátké úseky hradeb z ní vystupující. Současná historizující podoba pochází z období kolem roku 1905, kdy byla nad portál vjezdu umístěna deska s městským znakem a vlasteneckým nápisem. (Interiér věže není přístupný veřejnosti). Malebné pohledy, které jsou často vyhledávány fotografy, poskytuje i tzv. branka, která se zachovala v barokní přestavbě a k ní přilehající koridor hradeb.

Jihozápadní nároží města vyplňoval královský hrad, jehož organismus výrazně pozměnily četné přestavby. Středověkého původu je především válcová věž, k jejímuž oblému plášti přilehá dobře viditelný fragment městské hradby.

Opevnění vhodně doplňovala i městská věž přistavěná ke kostelu Narození Panny Marie. Její štíhlá válcová stavba je dnes nejcharakterističtější siluetou města. Z věžního ochozu mohl pověžný, který zde bydlel, přehlédnout zákoutí města i jeho okolí. Sledován byl odtud pohyb nepřátel a signalizovány případné požáry, které byly pro středověká města skutečnou pohromou.