Menu

Kontakty

Městské kulturní středisko v  Domažlicích

nám. Míru 51
344 01 Domažlice

IČ: 00073865, DIČ: CZ00073865

Ing. Patrik Zuber
ředitel

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 602 105 623
E-mail: zuber@idomazlice.cz

Programové oddělení

Jaroslav Cvek, DiS.
vedoucí programového odddělení, Chodské slavnosti

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 724 321 350
E-mail: cvek@idomazlice.cz

Ivana Antošová
předplatné, pronájmy, kurzy

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 728 353 103
E-mail: antosova@idomazlice.cz

Josef Babor
propagace, redakce Domažlického zpravodaje

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 721 776 962
E-mail: babor@idomazlice.cz

Ekonomický úsek

Dagmar Kondrádyová
vedoucí ekonomického oddělení

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 723 579 426
E-mail: kondradyova@idomazlice.cz

Tereza Pejsarová

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 735 170 484
E-mail: pejsarova@idomazlice.cz

Technický úsek

Michal Karolyi

Mob.: +420 606 563 125
Tel.: +420 379 722 631
E-mail: karolyi@idomazlice.cz

Provozní úseky

Městské informační centrum

Chodské náměstí 96

Jana Svobodová 
Michaela Peklová

Tel.: +420 379 725 852
Mob.: +420 721 776 962
E-mail: infocentrum@idomazlice.cz

Kino Čakan a letní kino Domažlice

Michal Karolyi

Tel.: +420 379 722 631
Mob.: +420 606 563 125
E-mail: karolyi@idomazlice.cz

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Pivovarská 10

HVOZD
Markéta Hajtová – recepce
Tel.: +420 607 142 491
E-mail: hvozd@idomazlice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
Eliška Urbanová, DiS.
vedoucí Kulturního centra – Pivovar Domažlice
Tel.: +420 607 142 439
e-mail: urbanova@idomazlice.cz

PLZEŇSKÁ KARTA
Radka Horáková
Tel.: +420 728 426 970
e-mail: plzenskakarta@idomazlice.cz

Kde nás najdete?

Povinně zveřejňované informace

Městské kulturní středisko v Domažlicích (dále jen MKS) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. MKS zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených MKS zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však MKS provádí jen výjimečně.
MKS respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. MKS zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je MKS pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. MKS zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. MKS pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MKS, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Na MKS je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese reditel@idomazlice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na MKS obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na MKS obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.