Menu

Návštěvní řád MKS v Domažlicích

I. Základní ustanovení

 1. Tento návštěvní řád (dále jen „řád“) vydalo Městské kulturní středisko v Domažlicích, sídlem Domažlice, náměstí Míru 51, PSČ: 344 01, IČ: 00073865 (dále též „pořadatel“ nebo „MKS“) a platí pro všechny kulturní, společenské a další akce (dále jen „akce“) pořádané pořadatelem nebo pořádané třetí osobou (podnájemce) v prostorách spravovaných MKS. Tento řád platí rovněž pro další akce pořádané pořadatelem na jiných místech, pokud povaha místa konání akce nevylučuje použití některého ustanovení.
 2. Každý návštěvník akce zakoupením vstupenky na akci souhlasí s tímto návštěvním řádem,  zavazuje se ho dodržovat po celou dobu konání akce a je si vědom, že zakoupená vstupenka je nevratná, ale není vázána na jeho osobu, tudíž je přenosná. V případě porušení řádu je pořadatel akce nebo jím pověřená osoba oprávněna odepřít návštěvníkovi akce přístup na tuto akci nebo z ní návštěvníka vykázat (v nezbytných případech i za součinnosti příslušných orgánů), a to bez nároku na vrácení vstupného. Pokud se na akci vstupné nevybírá, řídí se tímto řádem každá osoba, která je ve místě konání akce přítomna.
 3. Každý návštěvník akce je rovněž povinen po celou dobu konání akce dodržovat platné právní předpisy, pravidla slušného chování a obecně uznávaná pravidla bezpečnosti. Dále je každý návštěvník povinen dodržovat pokyny pořadatele a jím pověřených osob, členů bezpečnostní služby a příslušníků záchranných sborů zajišťujících pořádek, jakož i řídit se bezpečnostními označeními a upozorněními umístěných v prostorách konání akce.
 4. Každý návštěvník akce je zejména povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám ani jiným újmám na zdraví, majetku, životním prostředí ani na právech jiných osob.
 5. Každý návštěvník bere zakoupením vstupenky nebo návštěvou prostoru konání akce na vědomí, že pro účely propagace akce nebo pořadatele budou pořadatelem pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou využity výlučně za účelem propagace pořadatele nebo akce (v médiích, na webu pořadatele, na sociálních sítích apod.).

II. Vstup na akci

 1. Při vstupu na akci je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou nebo jiným dokladem opravňujícím ke vstupu na akci (pokud není určeno jinak, např. akce, kde se vstupné nevybírá). Pokud je na vstupence definováno přesné místo, je návštěvník povinen účastnit se akce na tomto místě. Návštěvníci jsou oprávněni pobývat pouze v prostorách určených pro návštěvníky a respektovat značení zakazující vstup do jiných prostor.
 2. Vstup na akci není omezen věkem účastníka. Za nezletilé přítomné na akci zodpovídají jejich zákonní zástupci.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět při vstupu do místa konání akce bezpečnostní prohlídky s cílem zajistit bezpečný průběh akce. V odůvodněných případech je pořadatel oprávněn provést prohlídku i v průběhu konání akce. Odmítnutí prohlídky je důvodem k tomu, aby byl návštěvníkovi odepřen přístup na akci, případně aby byl vykázán z místa jejího konání.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít (neumožnit) vstup návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek, a dále vykázat či vyvést z místa konání akce návštěvníky pod vlivem některé z těchto látek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít (neumožnit) vstup návštěvníkům, u kterých vznikne důvodné podezření, že budou narušovat řádný průběh akce, zejména že by se mohli dopustit některého z jednání, které zakládá skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu (např. výtržnost, poškozování cizí věci apod.). V těchto případech nemá návštěvník právo na vrácení vstupného.
 5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí, jejich odcizení či poškození jinými osobami s výjimkou těch věcí, které převzal do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (šatna).
 6. Je zakázáno vnášet na akce dále uvedené předměty:
  • nápoje a potraviny (zejména nápoje obsahující alkohol), pokud není v případě konkrétní akce stanoveno jinak (na plesy je povoleno vnášet drobné občerstvení, ovšem s výjimkou nápojů),
  • jakékoliv přípravky obsahující omamné či psychotropní látky s výjimkou nezbytných léků, nebezpečné předměty, zejména střelné zbraně, nože, tyče, laserová ukazovátka, a další předměty, které mohou být použity jako zbraně nebo jsou způsobilé přivodit újmu jiným osobám, majetku či životnímu prostředí,
  • skleněné obaly, plechovky, lahve a další tříštitelné a ostré předměty,
  • spreje, fixy nebo jiné barvící látky,
  • jakoukoliv pyrotechniku, hořlaviny, jedy, kyseliny nebo jiné nebezpečné chemické látky,
  • předměty nadměrné velikosti, které mohou omezovat ostatní návštěvníky akce,
  • předměty vytvářející hluk,
  • předměty propagující rasismus, xenofobii, násilí nebo jiné předměty, které se mohou dotýkat mravního cítění jiných osob.
 7. Je dále zakázáno brát s sebou na akce jakákoliv zvířata.

 III. Chování v průběhu akce

 1. V prostorách konání akce je zakázáno:
  • vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro pobyt návštěvníků,
  • kouřit, s výjimkou míst jasně označených jako prostory pro kouření (pokud takové jsou),
  • s výjimkou akcí, u kterých jsou jasně stanovena odlišná pravidla, konzumovat jakékoli nápoje a potraviny jinde než v prostoru bufetu na malém sále
  • kdekoliv v prostoru akce konzumovat jiné nápoje a potraviny než ty, které byly zakoupeny přímo v prostoru akce, pokud nejsou pro konkrétní akci jasně stanovena odlišná pravidla,
  • poškozovat jakýmkoliv způsobem majetek (a to zejména též polepováním, barvením či popisováním vybavení),
  • zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroje a světlice,
  • znečišťovat místo konání akce,
  • házet předměty nebo polévat jiné osoby,
  • maskovat se z důvodu ztížení identifikace,
  • jakýmkoliv jiným způsobem porušovat právní předpisy nebo ustanovení tohoto řádu.
 2. Není dovoleno pořizovat záznamy z průběhu akce, jejichž pořízením by došlo k zásahu do autorských práv či jiných práv třetích osob. S výjimkou osob, které k tomu vyloženě obdrželi písemné oprávnění pořadatele, není návštěvníkům dovoleno pořizovat jakékoli audiovizuální záznamy z průběhu akcí, a to nejen těch, jejichž pořízením by došlo k zásahu do autorských práv účinkujících umělců, ale i do jakýchkoliv práv třetích osob. Pokud by byla pro některou akci udělena výjimka z tohoto pravidla, bude to zřetelně písemně uvedeno v prostoru vchodu na akci.
 3. Výkon jakékoliv podnikatelské činnosti v průběhu konání akce je přípustný pouze s písemným souhlasem pořadatele a na základě smlouvy uzavřené s pořadatelem.
 4. V případě vzniku požáru je návštěvník povinen dodržovat požární řád a řídit se pokyny pořadatele, jím pověřených osob a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Povinnost řídit se pokyny pořadatele, jím pověřených osob či příslušníků bezpečnostních sborů platí i v případě jiných událostí, kdy je třeba akci přerušit, předčasně ukončit či provést evakuaci v místě konání akce.
 5. Po skončení akce jsou návštěvníci povinni bez zbytečného prodlení opustit místo konání akce k tomu určenými východy. Přitom jsou povinni řídit se pokyny pořadatele nebo jím pověřených osob.

 IV. Další ustanovení

 1. Tento řád je přístupný u vstupu na akci, v místě předprodeje (Městské informačním centrum, pokladna MKS a programové oddělení v I. patře administrativní části MKS), u správce MKS a dále je jeho opis zveřejněn na internetových stránkách pořadatele www.idomazlice.cz.
 2. Pokud akci v prostorách uvedených v čl. I. odst. 1 nepořádá pořadatel, ale jiný subjekt (dále „jiný pořadatel“), typicky podnájemce nebo pořadatel akce, která je připravována ve spolupráci s MKS, na které je ovšem MKS pouze spolupořadatelem, je povinen zajistit, aby v průběhu konání jím pořádané akce byla dodržena ustanovení tohoto řádu, zejména ustanovení, jimiž má být zajištěna bezpečnost osob, majetku a ochrana životního prostředí. Případná odlišná pravidla, kterými se bude řídit akce pořádaná jiným pořadatelem, musí být písemně odsouhlasena MKS před zahájením akce jiného pořadatele. Jiný pořadatel je odpovědný za to, že vhodným způsobem zajistí seznámení účastníků jím pořádané akce s pravidly konání akce a povinnostmi, které musí návštěvníci jím pořádané akce dodržet. Případné sankce udělené na základě porušení tohoto návštěvního řádu a dalších příslušných předpisů hradí a za veškeré škody způsobené díky jejich porušení odpovídá v plné míře podnájemce / pořadatelský subjekt / třetí osoba.

 Tento návštěvní řád je platný od 1. června 2024